O nas

Nasza szkoła powstała na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z 7 lipca 2010 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 82 w Krakowie i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie. Od roku szkolnego 2010/2011 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 obejmuje: Szkołę Podstawową nr 51 z długoletnią tradycją oraz Gimnazjum nr 82 i Przedszkole nr 25 - młode, ale ambitne.

Nasz ZSO ma wyjątkowy charakter - stanowią o tym: kameralność, swoisty klimat Bronowic oraz rozległe tereny zielone wokół budynku. Czynniki te mają duży wpływ na zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz stworzenie im warunków wspomagających wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego ucznia. Wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna wspomaga uczniów w procesie samodzielnego i świadomego zdobywania wiedzy, a także w kształtowaniu właściwej postawy moralnej, opartej na wartościach uniwersalnych oraz tradycji. Wyróżnia nas także to, że jako jedna z niewielu szkół prowadzimy dwuoddziałowe i dobrze prosperujące przedszkole. Dzieci począwszy od najmłodszej grupy wiekowej (trzylatków) są wdrażane do bezstresowego przekraczania kolejnych etapów nauczania. Dzięki temu szybciej stają się samodzielne, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, starszymi kolegami oraz osobami dorosłymi. Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią komputerową z podłączonym Internetem, biblioteką posiadającą ponad dziesięć tysięcy książek oraz stołówką, która z roku na rok przyjmuje coraz więcej chętnych. Na terenie placówki odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz prosperują dwie świetlice - dla dzieci młodszych i starszych. Nasi uczniowie od pierwszej klasy podejmują obowiązkową naukę języka angielskiego, a od klasy czwartej dodatkowo języka niemieckiego. Przez cały rok staramy się uatrakcyjniać naszym wychowankom zajęcia edukacyjne poprzez organizowanie licznych wycieczek, wyjść, konkursów, imprez i uroczystości szkolnych.

Nasza misja i wizja

Jesteśmy szkołą:

 • zabezpieczającą realizację głównych celów edukacyjnych, a tym samym humanitarnych i demokratycznych wartości;
 • przygotowującą uczniów do świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie, pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, do poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania, do życia w zjednoczonej Europie;
 • integrującą środowisko lokalne i odkrywającą jego tożsamość w ramach „małej ojczyzny”;
 • współdziałającą w szerokim zakresie z rodzicami, lokalnymi władzami, instytucjami, z własnym obliczem - tradycją i tożsamością.

Wizja szkoły

Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i wychowuje na miarę XXI wieku.

Dążymy do tego, by:

 • Nasi uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki kształcenia sprawdzane testami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Brali udział i zajmowali wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach i przeglądach z różnych dziedzin,
 • Wyniki w procesie kształcenia, wychowania i opieki będziemy osiągać poprzez umiejętne aktywizowanie uczniów, indywidualizację nauczania, rzetelne ocenianie uczniów,
 • Właściwą atmosferę w szkole będziemy osiągać poprzez: dobre relacje interpersonalne zachodzące pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły, poprzez działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów,szeroki wachlarz imprez i uroczystości szkolnych, otwartość szkoły na środowisko lokalne
 • Zarządzanie placówką odbywać się będzie przy współpracy wszystkich organów szkoły
 • Współpracować będziemy z rodzicami uczniów przy rozwiązywaniu ważnych problemów, opiniowaniu dokumentów tworzonych przez szkołę, współdecydowaniu o istotnych aspektach życia szkolnego.
 • Będziemy wyposażać pracownie szkolne w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz najnowsze urządzenia techniczne.

Absolwent naszej szkoły powinien:

 • posiadać wysoką kulturę osobistą,
 • być tolerancyjny, komunikatywny,
 • odpowiedzialny za siebie i innych,
 • wyposażony w wiedzę, która pozwoli mu na dalsze kształcenie,
 • umieć współpracować w grupie,
 • wyrażać swoje poglądy, dążenia,
 • być przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • być wrażliwy na piękno otaczającego świata.